loading words...

Mar 14, 2019 08:34:47

Authority: (1) Mine refleksjoner digital business utfordringer

by @haraldroine | 203 words | 🐣 | 86💌

Harald Roine

Current day streak: 0🐣
Total posts: 86💌
Total words: 31125 (124 pages 📄)

Jeg har reflektert en del…

det siste året.

Tema: utfordringer med digitale bedrifter og hvordan jobbe mot å gjøre dem mindre.


1. Alle prosjekter har et glasstak.

Dette glasstaket kan ta flere former, men tradisjonelt sett er det enten bundet til kapasitet for leveranse av tjenesten (eks, maks 5 kunder per account manager), eller begrenset av markedet - gjennom at man 1) maks kan drifte så mange kunder kontinuerlig (ikke pga kapasitet, men markedsmetning og kannibalisierung) eller 2) fordi det kun er et veldig lite segment som vil kunne bli kunder. 


2. At et prosjekt er levedyktig betyr ikke at det kan skaleres.

Dette tar oss tilbake til punkt 1, at det er et glasstak. Selv om man finner først en problem-solution fit, og deretter en product-market fit - betyr ikke det at prosjektet kan skaleres og er bærekraftig over tid. Tingene man må se til her er hvilke glasstak som hemmer prosjektet. Et eksempel på det kan være en begrensning på antall kunder man kan ha løpende før det skjer en kannibalisering mellom dem, eller ved at plattformen/tjenesten mister sin effekt.


Vi løste det ved å se på det større bildet.

Hvordan vil denne tjenesten kunne bygge på det vi allerede hadde.


Flere refleksjoner og tanker kommer neste uke.


contact: email - twitter / Terms / Privacy