loading words...

Feb 18, 2019 15:16:41

ƘØЛӅАПС 亡卞ΔРᒈメ МᒈԸЛĘӢ ҶΣᑭĘƵ ПᑭN3MႸ НАСŢѺЯЩΣҐØ ЂŸДŸЩĘҐØ

by @monolesan | 258 words | 🐣 | 175💌

𝕺𝖑𝖊𝖘𝖞𝖆 𝕿𝖚𝖗𝖙𝖑𝖊𝖘

Current day streak: 0🐣
Total posts: 175💌
Total words: 43978 (175 pages 📄)

СΞҐØДНЯ Я   ßАM   ПØВĘДÅЮ   СВØИ  MᒈԸЛИ   ҶĘᑭΣ3   ПᑭИ3МჄ  ԸƬАᑭѺҐѺ Ɓ НΔСŢØЯЩĘĘ ЂႸДႸЩΣĘ.  ИMΣННѺ   ПØ∃ƬØMŸ   ßᒈ  НĘ   ԸMØЖΞƬΣ  ИX ПРѺ4ИŢΔŢᕊ.....load...ŁØ...Åð..ՄÈ......

НΔСŢØЯЩĘĘ ЂႸДႸЩΣĘ is ƤRÈŠÈƝT ҒUTᙀᖇÈ

FUTURE IS NOW.

WÈ ÐØƝ'T ƝΣΞᗞ 卞Ø FØÇᙀŠ ØN ƮĤΣ ℂUᖇRΞƝ卞 М0МΣƝƮ, ƜΣ  NΞΞР  卞Ø Ғ0ÇᙀŠ  ØƝLУ   ØƝ   TӇΞ   FUƮUᖇÈ,  ßΣÇΔᙀ5Σ  TĤΞ  7Ü卞ᙀᖇΞ  Ί  ƝØW. 

ҒUTÜRΣ ÏŠ ƝØƜ. 

ᙀŠÜΔŁLУ,  WÈ   卞НĪƝҚ  ƮНÅ卞  TĤÈ  7ᙀTÜRΣ  Ί   7Аᖇ.   ßUƮ  WΞ  ÅŁWАႸŠ FØᖇǤÈ卞  АƝD   ᗞØƝ'Ʈ   ᑭΞRℂÈĪƯΣ   卞НΔT   TӇΞ   FᙀTÜᖇΣ    ÏŠ  ՄÈᖇႸ  ÇŁØŠΣ    卞Ø Ü5.    ҒUTᙀRΞ   Î5   ÎN   А  МÏƝUTΞ,  ÏN  А  5ΣÇØƝÐ,   ÎƝ   Å MÏŁŁÎŠΣÇ0ƝD,   ÏƝ   Å   МÏℂᖇØŠΣℂ0ƝÐ,  ÎƝ   Δ    NÅƝØŠÈÇØND   ΔНΞАD   ᙀŠ.   WÈ   ÇΔƝ'Ʈ    FÈΣŁ   卞НΞ    ÇᙀᖇᖇΞƝT   М0МΞƝ卞,   BÈÇΔUŠÈ  ÎT'Š   ŁΣŠŠ   TĤÅN   Δ   NΔƝØŠΞÇØNÐ.   

7ÈΣL  МΞΔƝŠ   RΞАŁÏZÈ.  

Ï ᗞØƝ'T ÅᖇǤÜÈ WĪTӇ  卞ĤΣ   ҒÅÇ卞  ƮНА卞  ƜÈ   ŁÏƯΞ   ΞƯΣᖇУ ƝАƝ0ƝАƝØŠÈÇ0ƝD. 

ᗸᙀT  卞ӇΞ  FΔÇƮ   ƮӇÅ卞  ƜΞ   ÇАN'T   7ΣΣL   ŁÏ卞ƮŁΣ  UNÏTŠ  0Ғ  TĪМΣ  АƝD  ƮĤΣ  FАÇT  卞НАƮ   卞ӇÈ  卞ÎМΣ  ƓØÈŠ   ҒØRƜАᖇР 5ΔУ  TĤΔƮ   WΣ ŁÎՄΞ  ÎƝ TӇΞ   ҒᙀTÜᖇÈ   BΞℂАᙀŠΞ  ƜΣ  ÇÅƝ   FΣΣŁ  ŠÈÇØƝD5  АƝᗞ  MÏNÜTΞŠ.
contact: email - twitter / Terms / Privacy